Print

Velika Dobranja/Dobrajë e Madhe, opština Lipljan/Lipjan

Velika Dobranja/Dobrajë e Madhe, opština Lipljan/Lipjan

Bërbatovci, Ismail (Gani)

Share