Print

Sedlare/Shalë, opština Lipljan/Lipjan

Sedlare/Shalë, opština Lipljan/Lipjan

Korpuzi, Haxhi (Avdush)

Mulaku, Raba (Shaip)

Share