Print

Slapužane/Sllapuzhan, opština Suva Reka/Suharekë

Slapužane/Sllapuzhan, opština Suva Reka/Suharekë

Jahaj, Sahit (Isuf) 

Sylaj, Jahir (Ejup) 

Sylaj, Jetish (Shaip) 

Elshani, Hafir (Nezir)

Share