Print

Poluža/Poluzhë, opština Orahovac/Rahovec

Poluža/Poluzhë, opština Orahovac/Rahovec

Berisha, Adem (Haxhi)

Hoti, Shani (Muharrem)

Bajraktari, Qazime (Hasan Gashi)

Berisha, Isuf (Idriz)

Share