Print

Krajkovo/Krajkovë, opština Glogovac/Gllogoc

Krajkovo/Krajkovë, opština Glogovac/Gllogoc

Ademi, Mursel (Sefë)

Hoxha, Vehbi (Ejup) 

Brahaj, Faik (Aziz) 

Elshani, Shemsi (Rashit) 

Elshani, Gani (Halit) 

Shala, Luljeta (Jahir) 

Share