Print

Grebnik/Gremnik, opština Klina/Klinë

Grebnik/Gremnik, opština Klina/Klinë

Kalludra, Ali (Hisen) 

Bacaj, Haki (Smajl)

Merlaku, Nife (Fetah) 

Share