Print

Turjak/Turjakë, opština Peć/Pejë

Turjak/Turjakë, opština Peć/Pejë

Krasniqi, Istref (Ymer)

Krasniqi, Nurije (Ramiz)

Share