Print

Sllapuzhan/Slapužane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Sllapuzhan/Slapužane, komuna e Suharekës/Suva Reka

Jahaj, Sahit (Isuf)

Sylaj, Jahir (Ejup)

Sylaj, Jetish (Shaip)

Elshani, Hafir (Nezir)

Share