Print

Ribar i Madh/Veliko Ribare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Ribar i Madh/Veliko Ribare, komuna e Lipjanit/Lipljan

Vesiqi, Rrahim (Brahim)

Hoxha, Adem (Ismail)

Share