- - http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?lang=zh -

Evaluimi Bazës së të dhënave

Prezantimi dhe evaluimi i bazës së të dhënave të Libër Kujtimit të Kosovë- Prishtinë 04.02.2015Prezantimi dhe evaluimi i bazës së të dhënave të Libër Kujtimit të Kosovë- Prishtinë 04.02.2015. 
Patrick Ball and Jule Kruger-Evaluation of the Database KMB-December 10,2014. 
Michael Spagat-Evaluation of the Database KMB-December 10,2014. 
Raport „Evaluimi i bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës“-Konkluzione dhe rekomandime-10. dhjetor 2014. 
Paraqitja grafike e hulumtimit LKK-31.12.2014. 
Video-Evaluimi i bazës së të dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës-Beogradi-06. 02. 2015.