Print

Batushë-u

Batushë/Batuša, komuna e Gjakovës/Đakovica
Gjeka, Brahim (Xhemë)

Tolaj, Rrustem (Feriz)

Ademi, Rexhep (Dervish)

Share