Print

Indeksi i vendeve të vrasjes dhe të rënjës, si dhe vendeve ku personat e zhdukur janë parë për herë të fundit

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
Gllogjan/Glođane, komuna e Deçanit/Dečani

Gllogjan/Glođane, komuna e Pejës/Peć

Gllogoc/Glogovac, komuna e Gllogocit/Glogovac

Godanc i Epërm/Gornje Godance, komuna e Shtimes/Štimlje

Goden, komuna e Gjakovës/Đakovica

Golluboc/Golubovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Gorazhdec/Goraždevac, komuna e Pejës/Peć

Goruzhup/Goružup, komuna e Prizrenit/Prizren

Grabanicë/Grabanica, komuna e Klinës/Klina

Grabc/Grabac, komuna e Klinës/Klina

Graboc i Epërm/Gornji Grabovac, komuna e Obiliqit/Obilić

Graboc i Ulët/Donji Grabovac, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Graboc/Grabovac, komuna e Pejës/Peć

Graçanicë/Gračanica, komuna e Prishtinës/Priština

Gradicë/Gradica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Gramaçel/Gramočelj, komuna e Deçanit/Dečani

Grazhdanik/Graždanik, komuna e Prizrenit/Prizren

Grejqefc/Grejčevce, komuna e Suharekës/SuvaReka

Gremnik/Grebnik, komuna e Klinës/Klina

Guncat, komuna e Malishevës/Mališevo

 

GJ

 

Gjakovë/Đakovica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Gjilan/Gnjilane, komuna e Gjilanit/Gnjilane

Gjocaj/Đocaj, komuna e Deçanit/Dečani

Gjurakoc/Đurakovac, komuna e Istogut/Istok

Gjurgjevik i Madh/Veliki Đurđevik, komuna e Klinës/Klina

H

 

Hade/Ade, komuna e Obiliqit/Obilić

Hamidi/Hamidija, komuna e Obiliqit/Obilić

Hercegovë/Hercegovo, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Hereç/Ereč, komuna e Gjakovës/Đakovica

Hoçë e Madhe/Velika Hoča, komuna e Rahovecit/Orahovac

Hoçë e Qytetit/Hoča Zagradska, komuna e Prizrenit/Prizren

Hoçë e Vogël/Mala Hoča, komuna e Rahovecit/Orahovac

Hulaj/Huljaj, komuna e Deçanit/Dečani

 

I

 

Ilixha e Pejës/Banjica (Pećka), komuna e Istogut/Istok

Irzniq/Rznić, komuna e Deçanit/Dečani

Isniq/Istinić, komuna e Deçanit/Dečani

Istog/Istok, komuna e Istogut/Istok

 

J

 

Jabllanicë/Jablanica, komuna e Gjakovës/Đakovica

Jashanicë e Epërme/Gornja Jošanica, komuna e Klinës/Klina

Jashanicë e Ulët/Donja Jošanica, komuna e Klinës/Klina

Jasiq/Jasić, komuna e Deçanit/Dečani

Jelloc/Jelovac, komuna e Klinës/Klina

Jeshkovë/Ješkovo, komuna e Prizrenit/Prizren

Jezerc/Jezerce, komuna e Ferizajt/Uroševac

Junik, komuna e Deçanit/Dečani

 

K

 

Kaçandoll/Kačandol, komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Kaçanik/Kačanik, komuna e Kaçanikut/Kačanik

Kamenicë/Kosovska Kamenica, komuna e Kamenicës/Kosovska Kamenica

Share