Print

Indeksi i vendeve të vrasjes dhe të rënjës, si dhe vendeve ku personat e zhdukur janë parë për herë të fundit

A B C Ç Č Ć D Đ E F G GJ H I J K L LL M N O P Q R RR S SH Š T TH U V X XH Z ZH Ž
A

 

Aqarevë/Ovčarevo, komuna e Skënderajit/Srbica

Arllat/Orlate, komuna e Gllogocit/Glogovac

Astrazup/Ostrozub, komuna e Malishevës/Mališevo

 

B

 

Babaj i Bokës/Babaj Boks, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bajçinë/Bajčina, komuna e Podujevës/Podujevo

Bajicë/Banjica, komuna e Gllogocit/Glogovac

Bajicë/Banjica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Balincë/Balince, komuna e Malishevës/Mališevo

Balincë/Balince, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Banjë/Banja, komuna e Malishevës/Mališevo

Baran/Barane, komuna e Pejës/Peć

Bardhaniq/Bardonić, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bardhi i Madh/Veliki Belaćevac, komuna e Fushë Kosovës/Kosovo Polje

Bare , komuna e Mitrovicës/Kosovska Mitrovica

Batushë/Batuša, komuna e Gjakovës/Đakovica

Beçuk/Benčuk, komuna e Vushtrrisё/Vučitrn

Beleg, komuna e Deçanit/Dečani 

Belincë/Belince, komuna e Shtimes/Štimlje

Bellacërkë/Bela Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac

Bellanicë/Belanica, komuna e Malishevës/Mališevo

Billushë/Biluša, komuna e Prizrenit/Prizren

Bistrazhin/Bistražin, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bitesh i Ulët/Donji Biteš, komuna e Gjakovës/Đakovica

Biti e Epërme/Gornja Bitinja, komuna e Shtërpcës/Štrpce

Blinajë/Lipovica, komuna e Lipjanit/Lipljan

Bogiqevicë/Bogićevica, komuna e Plavit, Mali i Zi/Crna Gora

Bokshiq/Bokšić, komuna e Klinës/Klina

Bratotin, komuna e Rahovecit/Orahovac

Brestoc/Brestovac, komuna e Rahovecit/Orahovac

Brovinë/Brovina, komuna e Gjakovës/Đakovica

Bubavec/Bobovac, komuna e Malishevës/Mališevo

Buçan/Bućane, komuna e Pejës/Peć

Buçe/Buča, komuna e Dragashit/Dragaš

Budakovë/Budakovo, komuna e Suharekës/SuvaReka

Burojë/Broćna, komuna e Skënderajit/Srbica

Bllacë/Blace, komuna e Suharekës/Suva Reka

Baballoq/Babaloć, komuna e Deçanit/Dečani

 

C

 

Carallukë/Crni Lug, komuna e Malishevës/Mališevo

Carrabreg i Epërm/Gornji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carrabreg i Ulët/Donji Crnobreg, komuna e Deçanit/Dečani

Carralevë/Crnoljevo, komuna e Shtimes/Štimlje

Celinë/Celina, komuna e Rahovecit/Orahovac

Cërmjan/Crmljane, komuna e Gjakovës/Đakovica

Cerrovikë/Cerovik, komuna e Klinës/Klina

 

Ç

 

Çabiq/Čabić, komuna e Klinës/Klina

Çiçavica/Čičavica

Share