Print

Novosellë e Poshtme

Novosellë e Poshtme/Donje Novo Selo, komuna e Gjakovës/Đakovica

Imeraj, Kujtim (Binak)

Zajaj, Binak (Cenë)

Tahiraj, Ramiz (Zenun)

Tahiraj, Tushë (Arif Gjikokaj)

Maxhuni, Refik (Ahmet)

Share