Print

Krajkovë/Krajkovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Krajkovë/Krajkovo, komuna e Gllogocit/Glogovac

Ademi, Mursel (Sefë)

Hoxha, Vehbi (Ejup)

Brahaj, Faik (Aziz)

Elshani, Shemsi (Rashit)

Elshani, Gani (Halit)

Shala, Luljeta (Jahir)

Share