Print

Ješkovo/Jeshkovë, opština Prizren

Ješkovo/Jeshkovë, opština Prizren

Berisha, Kadisha (Abaz Gashi)

Berisha, Fatmir (Fahri)

Shala, Besim (Ryshen)

Shala, Merxhan (Izeir)

Shala, Agim (Avdi)

Share