Print

Gremnik/Grebnik, komuna e Klinës/Klina

Gremnik/Grebnik, komuna e Klinës/Klina

Kalludra, Ali (Hisen)

Bacaj, Haki (Smajl)

Merlaku, Nife (Fetah)

Share