Print

FDH Kosovë

FDH-logoFondi për të drejtën humanitare Kosovë është i përkushtuar në dokumentimin e humbjeve njerëzore gjatë dhe menjëherë pas konfliktit në Kosovë, përcjelljen dhe analizimin e gjykimeve për krime të luftës dhe veprave tjera të motivuara në baza etnike dhe politike, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të bashkësive etnike dhe integrimin e tyre në shoqërinë kosovare dhe implementimin e programit të edukimit jo-formal të të rinjve mbi të kaluarën jo shumë të largët.

Për më shumë informacione në lidhje me FDH Kosovë vizitojeni faqen e internetit: www.hlc-kosovo.org

Share