- - http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?lang=zh -

FDH

Në saje të dokumentacionin të mbledhur dhe qasjen e lirë në pjesën dërrmuese të arkivit të Hagës, sot FDH jep prioritet themelimit të Komisionit Rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës (KOMRA), nxitjen e gjykimeve për krime të luftës, inicimin e kallëzimit penal kundër të dyshimtëve, përfaqësimin e viktimave të krimeve të luftës në procedurën penale dhe në lëndët e reparacionit, si dhe edukimin e të rinjve mbi të kaluarën jo shumë të largët përmes gjykimeve të TPNJ-së dhe Libër Kujtimit të Kosovës si dhe portalit Kriza jugosllave – shpërbërja e RSFJ-së.
Për më shumë informacione mbi FDH-në vizitojeni faqen e internetit: www.hlc-rdc.org